เว็บร่วมมือออนไลน์ (Web-Based Collaboration)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

 • 22ก.ค., 15:30
  ผู้ดูแลระบบ เว็บร่วมมือออนไลน์
  โครงงานแก้ปัญหาในโรงเรียน เพิ่มเติม...
 • 22ก.ค., 15:24
  ผู้ดูแลระบบ เว็บร่วมมือออนไลน์
  รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนในกลุ่มทดลองแบบ 1:1 เพิ่มเติม...
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 วันนี้ พฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 29 30  

รายวิชาที่มีอยู่


 • คำอธิบายรายวิชา
  เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ศึกษาความหมาย หลักการ และองค์ประกอบที่สำคัญของเบญจศีล 5 ข้อ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการอันเป็นโจร เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการกล่าวคำเท็จ และเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัย

  ศึกษาความหมาย หลักการ และองค์ประกอบที่สำคัญของเบญจธรรม 5 ข้อ คือ ความเมตตากรุณา การหมั่นประกอบการเลี้ยงชีพในทงที่ชอบ ความสำรวมในกาม ความสัตย์ ความมีสติรอบคอบ

  วิเคราะห์หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจากชาดก นิทาน ชาวพุทธตัวอย่าง หรือแนวทางการแก้ปัญหาชีวิต เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น แล้วนำไปปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


เว็บร่วมมือออนไลน์ (Web-based collaboration) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตามวิธีอริยสัจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบร่วมมือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของ พระมหาธราบุญ คูจินดา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม
รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email: wachira_in@hotmail.com
tel. 0813913031

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์
ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
email: sam@msu.ac.th
tel. 0859282595

ติดต่อผู้วิจัย
ผู้ดูแลระบบ/ผู้สอน/ผู้วิจัย

พระมหาธราบุญ คูจินดา
email: tharabun@gmail.com
facebook: Tharabun Khuchinda
tel: 096 369 1481
Skip กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมทั้งหมด